Statute

  • Print

STATUTUL

“ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ DE INGINERIA FABRICAŢIEI “

 

Asociaţii:

1. ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la 22.04.1944 in loc. Abrud, jud Alba, domiciliat in Timisoara str. Dr. N. Paulescu nr.2 ap.10B, jud Timis, posesor al CI seria TM nr. 257591, eliberat de Politia Timisoara la data de 12.04.2002, CNP 1440422354738.

2. PAMINTAS EUGEN, cetatean roman, nascut la 16.09.1955 in loc. Piatra-Neamt, jud. Neamt, domiciliat in Timisoara str. Dr. C. Grofsoreanu Bl. 9, Sc. B, Ap. 15, jud. Timis, posesor al CI seria TM nr. 080432, eliberat de Politia Timisoara la data de 23.06.1999, CNP 1550916354816.

3. DRAGHICI GEORGE-EMILIAN, cetatean roman, nascut la 16.01.1950 in loc. Timisoara , jud. Timis, domiciliat in Timisoara str. Salciei nr.1 sc.B ap.10, jud Timis, posesor al CI seria TM nr. 379671, eliberat de Politia Timisoara la data de 30.01.2004, CNP 1500116354744.

4. SOSDEAN VASILE DANUT LUCIAN, cetatean roman, nascut la 01.01.1956 in loc. Buliga (Mun Fetesti), jud. Ialomita, domiciliat in Timisoara str. Martir Dumintru Juganaru nr.3 ap.6, jud Timis, identificat cu CI seria TM nr. 146838, eliberat de Politia Timisoara la data de 02.08.2000, CNP 1560101354875.

5. GROZAV ION, cetatean roman, nascut la 19.12.1946 in loc. Resita, jud. Caras Severin, domiciliat in Timisoara str. 1 Decembrie nr.90/B, ap.4, jud Timis, posesor al BI seria BD nr. 395050, eliberat de Politia Timisoara la data de 30.07.1991, CNP 1461219354723.

am hotarât, prin prezentul Statut, înfiinţarea unei asociaţii cu denumirea de ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ DE INGINERIA FABRICAŢIEI.

 

CAPITOLUL I. DENUMIREA ASOCIAŢIEI ŞI FORMA JURIDICĂ

 

Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ DE INGINERIA FABRICAŢIEI:
Asociaţia va folosi acronimul AUIF în actele constitutive şi în actele oficiale emise de aceasta.

Art.2. Asociaţia se constituie pe baza acordului liber exprimat de membrii fondatori şi este persoană juridică română care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, normelor imperative cuprinse în legislaţia din România şi celor specifice din prezentul statut.
Asociaţia este o organizaţie profesionala, persoană juridică română de drept privat, non profit, apolitica, independentă de instituţiile publice de stat sau private române sau străine .

CAPITOLUL II. SEDIUL SOCIAL

 

Art.3. Sediul social al asociaţiei este în România, localitatea Timişoara ,Bv. Mihai Viteazul nr.1, Timişoara, judeţul Timiş.
Asociaţia îşi poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale, prin care le este alocat câte un patrimoniu.
Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale cu respectarea art. 47 din O.G. nr. 26/2000.

 

CAPITOLUL III. DURATA DE FUNCŢIONARE

 

Art.4. Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

 

CAPITOLUL IV. SCOPUL ASOCIAŢIEI

 

Art.5. Scopul asociaţiei îl constituie apărarea intereselor profesionale ale corpului didactic ingineresc universitar şi a specialiştilor în domeniu, din mediul industrial, realizării unităţii de acţiune a acestuia, în vederea întăririi prestigiului titlului şi profesiei de inginer în ingineria fabricaţiei.

Art.6. Pentru realizarea scopului, asociaţia desfăşoară activităţi de:

1. colaborare cu organe şi organizaţii guvernamentale, academii, instituţii de învăţământ superior, institute şi centre de cercetare şi proiectare, precum şi cu instituţii, organizaţii şi asociaţii neguvernamentale;

2. organizare de acţiuni de educaţie continuă inginerească;

3. sprijinire a dezvoltării cercetării ştiinţifice şi tehnice, stimularea activităţilor creatoare inginereşti, valorificarea rezultatelor obţinute;

4. organizare de dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, colocvii pentru realizarea unui larg schimb de cunoştinţe, experienţă şi informare în domeniile ingineriei fabricaţiei;

5. participare la programe de cercetare, de educaţie şi alte asemenea, cu finanţare internă şi externă;

6. organizare de programe şi acţiuni pentru asistenţa ştiinţifică a unităţilor economice în domeniul ingineriei fabricaţiei;

7. editarea, tipărirea şi difuzarea revistei AUIF;

8. participare la organizarea şi desfăşurarea învăţământului tehnic, la cercetare în vederea formării superioare a specialiştilor în domeniul ingineriei fabricaţiei;

9. afiliere la organizaţii internaţionale cu preocupări şi implicaţii în problematica inginerească, dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente, organizarea de congrese, reuniuni şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice cu participare internaţională şi participarea la manifestări similare în străinătate.

Art.6.1 În vederea atingerii scopului şi obiectivelor sale, AUIF iniţiază şi organizează următoarele acţiuni:

a)editarea revistei "Academic Journal for Manufacturing Engineering" pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice de specialitate şi popularizarea activităţii unităţilor economice de profil;

b) crearea unui sistem de informare pentru a sprijini documentarea şi evaluarea specialiştilor din domeniu;

c) colaborare cu ministerele interesate în dezvoltarea şi aplicarea ingineriei fabricaţiei;

d) organizare de manifestări ştiinţifice în ţară (conferinţe, congrese, simpozioane, şcoli de vară, workshop-uri etc);

e) stabilire de relaţii internaţionale prin:

- afilieri la organisme cu acelaşi domeniu de interes din străinătate;

- schimburi de publicaţii;

- schimburi de specialişti;

- burse pentru cadrele tinere şi pentru studenţi;

- participări la manifestări ştiinţifice internaţionale;

f) organizare de cursuri postuniversitare de inginerie a fabricaţiei, pentru perfecţionarea specialiştilor.

 

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

Art.7. Patrimoniul asociaţiei va fi constituit iniţial dintr-un fond în numerar în valoare de 6.000.000 lei, care provine din contribuţia membrilor fondatori.

Patrimoniul este indivizibil şi netransmisibil. Toţi membrii asociaţiei recunosc că patrimoniul AUIF nu poate fi diminuat sau înstrăinat, prin retragere din societate.

Veniturile AUIF se constituie conform art. 15 din prezentul statut.

 

CAPITOLUL VI. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

Art.8. A.U.I.F. are în componenţă următoarele categorii de membri:

a) membru individual - persoană fizică:

- cadru didactic universitar din învăţământul tehnic,

- specialist în domeniul fabricaţiei, posesor al diplomei de inginer,

- cu studii superioare care nu sunt ingineri, dar au preocupări interdisciplinare conexe domeniului ingineresc

b) membru colectiv - persoane juridice cu activităţi / interese în domeniul ingineriei fabricaţiei

c) membru asociat - studenţi din ultimii doi ani de la secţia de specialitate din învăţământul superior, interesaţi în activitatea asociaţiei.

d) membru de onoare - personalitate ştiinţifică sau profesională, din ţară sau din străinătate

Art.8.1 Înscrierea membrilor individuali şi asociaţi în AUIF se face pe bază de cerere scrisă adresată conducerii asociaţiei, aprobată cu majoritate simplă de către Biroul Executiv al Consiliului Director al AUIF.

Calitatea de membru colectiv şi de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director prin hotărârea a cel puţin 2/3 din numărul de membri, la propunerea a cel puţin 10 membri titulari.

Art.8.2 Membrii AUIF se bucură de drepturile şi au obligaţiile prevăzute în prezentul statut, fără deosebire de vârsta, sex, origine etnică, naţionalitate, convingeri politice şi religioase.

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să participe la acţiunile organizate de AUIF, care se înscriu în obiectul său de activitate;

b) să participe la activităţile de educaţie continuă;

c) să fie informaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii AUIF;

d) să facă parte din colective de studii, expertize, consulting sau să execute alte lucrări inginereşti potrivit competenţei şi capacităţii profesionale şi să beneficieze de înlesnirile create de asociaţie pentru recompensarea muncii depuse;

e) să beneficieze de publicaţiile asociaţiei în condiţii avantajoase şi să publice în acestea articole, studii etc.;

f) să utilizeze mijloacele de informare şi documentare ale asociaţiei şi orice facilităţi create de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;

g) să menţioneze în documentele oficiale şi personale calitatea de membru, membru asociat, membru de onoare, membru colectiv al AUIF;

h) pot fi aleşi şi au dreptul să aleagă, direct sau prin reprezentare, în organele de conducere ale asociaţiei membrii AUIF definiţi la art. 8 lit. a.

Art.8.3 Membrii AUIF au următoarele obligaţii:

a) să recunoască şi să respecte statutul asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea obiectivelor asociaţiei;

c) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul asociaţiei;

d) să achite cotizaţia de membru.

Art. 8.4. Membrii asociaţiei îşi pierd această calitate dacă:

a) încalcă prevederile statutului

b) au fost condamnaţi definitiv pentru o faptă penală săvârşită cu intenţie în legatură cu exercitarea profesiunii, sau li s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiunii printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) nu respectă condiţiile care au stat la baza înscrierii în asociaţie;

d) nu au plătit cotizaţia timp de un an de zile.

e) desfăşoară activităţi contrare intereselor asociaţiei;

f) la cererea scrisă a titularului adresată Biroului Executiv al Asociaţiei.

Hotărârea de retragere a calităţii de membru este de competenţa autorităţii care a aprobat înscrierea în asociaţie, potrivit art.11 din statut.

Contestaţia la măsura luată se adresează Biroului Executiv al Consiliului Director al AUIF în termen de 30 zile de când i s-a adus la cunoştinţă aceasta. Pe perioada rezolvării contestaţiei, drepturile statutare ce le-au fost acordate sunt suspendate.

Indiferent de modul în care se pierde calitatea de membru, acesta nu poate emite pretenţii la despăgubiri sau la cote părţi din patrimoniul Asociaţiei.

 

CAPITOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art.9. Organele asociaţiei sunt:

- Adunarea Generală

- Consiliul Director

- Biroul Executiv

- Cenzorii

Art.10. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. Toţi asociaţii au drept de vot egal.

Adunarea generală se convoacă cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, convocarea efectuându-se de către preşedintele asociaţiei, prin hotărârea Consiliului director; sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor.

Data, locul şi normele de reprezentare la lucrările Adunării Generale se stabilesc de Consiliul director la propunerea Biroului executiv, cu 30 zile înainte.

Adunarea Generală se va ţine, de regulă, la sediul asociaţiei.

Convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi. Ordinea de zi va fi comunicată cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.

Deciziile vor putea fi luate dacă este asigurat votul majorităţii membrilor prezenţi, exprimat prin vot deschis. Deciziile pentru dizolvarea fundaţiei trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.

Pentru aprobarea şi modificarea statutului este necesară o majoritate de 2/3 din numărul voturilor delegaţilor prezenţi.

Competenţa Adunării Generale este următoarea:

a.) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b.) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c.) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director ;

d.) alegerea şi revocarea Cenzorilor sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;

e.) hotărăşte înfiinţarea de filiale;

f.) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g.) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h.) schimbarea sediului asociaţiei;

i.) primirea de noi membri şi excluderea membrilor;

j.) aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului director, Comisiei de cenzori şi acordă descărcarea de gestiune a Consiliului director;

k.) alege şi revocă preşedintele AUIF, care este de drept membru al Biroului executiv al Consiliului director. Alegerea se face pentru o perioadă de 2 ani sau până la următoarea Adunare Generală.

Adunarea generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a Cenzorilor.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Asociatul care încalcă dispoziţiile susmenţionate este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.11. Hotărârile luate de adunarea generală, în condiţiile legii, ale actului constitutiv sau dispoziţiilor prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau pentru cei care au votat împotrivă.

Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare din asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul - verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa.

Art.12. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult 1/4 din componenţa sa.

Consiliul director are următoarele atribuţii:

a.) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b.) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c.) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

d.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

e.) alege şi revocă membrii Biroului executiv;

f.) când funcţia de presedinte devine vacantă, Consiliul director este împuternicit să numească unul din rândul membrilor asociatiei , până la convocarea Adunării Generale, în sesiune extraordinara, în maximum 3 luni;

g.) aprobă afilierea asociaţiei la organizaţii internaţionale ;

h.) dezbate, conform prevederilor statutului, problemele asociaţiei şi adoptă hotărâri adecvate pentru soluţionarea lor:

i.) stabileşte taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor săi;

j.) aprobă planul de activitate al asociaţiei:

k.) convoacă Adunarea Generală:

l. )acordă titlul de membru de onoare al AUIF

m.) stabileşte indemnizaţiile preşedintelui AUIF, pentru activităţile permanente, indemnizaţiile de şedinţă ale membrilor Biroului executiv şi indemnizaţiile Comisiei de cenzori.

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de organizare şi funcţionare.

Consiliul director este numit pentru un mandat de 2 ani, cu posibilităţi de prelungire, în următoarea componenţă:

- PREŞEDINTE – ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU

- VICEPRESEDINTE – PAMINTAS EUGEN

- MEMBRU - DRAGHICI GEORGE-EMILIAN

- MEMBRU - GROZAV ION

- MEMBRU - SOSDEAN VASILE DANUT LUCIAN

Şedinţele Consiliului director au loc anual, precum şi ori de câte ori activitatea asociaţiei o impune.

Hotărârile se adoptă prin votul majoritar al membrilor Consiliului director, fiind admisă şi exprimarea votului în scris sau prin corespondenţă.

Art.13. Biroul Executiv , asigură conducerea administrativă şi executivă a asociaţiei , care are mandat de 2 ani, cu posibilităţi de prelungire.

Biroul executiv este format din 3 membri

-ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU

-DRAGHICI GEORGE-EMILIAN

-PAMINTAS EUGEN

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă, prin vot deschis.

Art.13.1. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

a) aduce la îndeplinire obiectivele asociaţiei, în conformitate cu hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale a Membrilor;

b) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Director proiectele planului de activitate şi al bugetului AUIF, prezinta Consiliului Director rapoarte de activitate şi financiare; aprobă înscrierile, judecă contestaţiile şi confirmă excluderile de membri;

c) organizează comisii permanente sau temporare;

d) analizează propunerile filialelor şi ale comisiilor tematice şi asigură rezolvarea lor, sau, după caz, le supune aprobării Consiliului Director;

e) organizează activitatea de editare a publicaţiilor AUIF, consulting şi expertiză şi altor asemenea.

f) aprobă organigrama şi stabileşte bugetul anual pentru plata personalului angajat;

g) convoacă plenarele Consiliului Director al AUIF;

h) reprezintă economic şi juridic Asociaţia;

i) organizează personalul permanent al AUIF, stabileşte salariile şi indemnizaţiile acestora;

j) stabileşte sarcinile de serviciu şi orarul de lucru al angajaţilor;

k) analizează şi ia decizii privind patrimoniul asociaţiei, administrează bunurile şi fondurile acesteia, aproba cheltuielile în limitele bugetului stabilit.

Art.13.2 Reuniunile Biroului executiv au loc semestrial şi sunt prezidate de preşedintele AUIF. Hotărârile Biroului executiv sunt consemnate în procese verbale. Membrii Biroului Executiv care lipsesc nemotivat de la două reuniuni consecutive sunt consideraţi demisionaţi şi înlocuiţi de Consiliu Director, la prima sa reuniune.

Art.13.3. Preşedintele asociatiei ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU:

a) este reprezentantul legal al Asociaţiei, el răspunde de materializarea scopurilor ei, încheie contracte, semnează corespondenţa şi răspunde de angajarea morală şi economică a AUIF;

b) asigură conducerea asociaţiei, între reuniunile biroului executiv;

c) acţionează pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;

d) angajează personalul, potrivit organigramei;

e) aprobă cheltuielile necesare bunei funcţionări a asociaţiei, în limitele bugetului aprobat;

f) primeşte indemnizaţie.

g) în scopul asigurării unei mai bune şi mai operative funcţionari a asociaţiei, preşedintele:

- poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor, cu precizarea exactă a competenţelor şi remunerării acordate;

- poate delega unor membri ai Biroului Executiv sau unor persoane din conducerea organizaţiilor AUIF o parte din atribuţiile sale. Delegarea se face în scris, cu precizarea exacta a competenţelor.

Art.13.4 Vicepreşedintele Biroului executiv colaborează cu preşedintele şi-l înlocuieşte, în cazul în care acesta este indisponibil sau în cazul in care este delegat. Vicepreşedintele nu poate înlocui preşedintele biroului executiv în justiţie decât în cazul în care este delegat de Biroul Executiv AUIF.

Art.13.5 Secretarul general al Asociaţiei răspunde de organizarea personalului salariat, de lucrările de birou, de evidenţa scriptică a activităţii, de activitatea de informare şi documentare, precum şi de arhiva asociaţiei.

Art.13.6 Trezorierul AUIF răspunde de gestiunea financiară şi de relaţiile legale pentru realizarea planului bugetar.

Art.14. Comisia de Cenzori a AUIF îşi desfăşoară activitatea pe baza normelor unice de verificare a gestiunii asociaţiei, valabile pentru toate organizaţiile sale şi elaborează rapoarte financiare. Comisia de cenzori verifică trimestrial gestiunea asociaţiei, integritatea patrimoniului şi utilizarea eficientă a fondurilor materiale şi băneşti, în concordanţă cu normele în vigoare şi corespunzător statutului.

Comisia de cenzori se compune din 3 membri, aleşi în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare pentru o perioada de 2 ani.

1.SURU PETRU, cetatean roman, nascut la 07.06.1942 in loc. Plavisevita, jud. Caras Severin, domiciliat in Timisoara str. Calea Sagului nr.21 sc.B ap.32, jud Timis, posesor al BI seria BK nr. 178933, eliberat de Politia Timisoara la data de 19.08.1982, CNP 1420607354758.

2.MOCAN DANIEL-ION, cetatean roman, nascut la data de 07.09.1978 in Timisoara, domiciliat in Timisoara, B-dul 16 Decembrie, nr. 32, ap. 3, jud. Timis, posesor al CI seria TM nr. 279997, eliberata de Politia Timisoara la 27.08.2002, CNP 1780907354722,

3.NOVACOVICI GHEORGHE, cetatean roman, nascuta la data de 09.04.1934 in com. Pojejena de Jos, jud. Caras Severin, domiciliata in Timisoara, str. Boemia, nr.5, ap.6, jud. Timis, posesor a BI seria DG nr. 249174 eliberata de Politia Timisoara la 09.11.1987, CNP 1340409354764, expert contabil, conform carnetului de expert contabil nr.4236/1996, eliberat de Corpul Expertilor Contabili Autorizati din Romania.

Preşedintele Comisiei de cenzori poate participa ca invitat, fară drept de vot, la reuniunile Biroului Executiv şi ale Consiliului Director, prezintă rapoarte asupra verificărilor efectuate şi a măsurilor luate. Membrii Comisiei nu pot face parte din organele de conducere ale asociaţiei.

În realizarea competenţei sale cenzorul:

a.) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b.) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c.) poate participa la şedinţele Consiliului director si a Biroului executiv, fără drept de vot;

d.) îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL VIII. VENITURILE ASOCIAŢIEI

 

Art.15. Veniturile asociaţiei provin din:

a.) cotizaţiile membrilor;

b.) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;

c.) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d.) veniturile realizate din activităţi economice directe;

e.) donaţii, sponsorizări sau legate;

f.) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;

g.) alte venituri prevăzute de lege.

Art.16. În baza art. 47 din O.G. nr. 26/2000, asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile societăţii comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

 

CAPITOLUL IX. MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

Art.17. Membrii fondatori sunt nominalizaţi în prezentul statut, reprezentând persoane fizice.

Toţi membrii asociaţiei au drept de vot egal.

Membrii fondatori nu pot fi excluşi decât prin votul unanim al Adunării generale.

Art.18. Pot fi membri ai asociaţiei, persoanele prevăzute în prezentul statut, la capitolul VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR; care aderă la prezentul statut şi înţeleg să contribuie la scopul şi obiectivele asociaţiei.

Art.19. Fiecare membru al asociaţiei este liber să-şi manifeste în scris intenţia de retragere din cadrul asociaţiei.

Art.20. Pentru abateri grave de la prevederile statutului sau regulamentului de organizare şi funcţionare, membrii asociaţiei pot fi excluşi. Excluderea se pronunţă de către Consiliul director. În termen de 15 zile de la hotărârea Consiliului director, persoana exclusă se poate adresa cu contestaţie Adunării generale. Hotărârea acesteia este definitivă.

 

CAPITOLUL X. DIZOLVAREA

 

Art.21. Asociaţia se dizolvă:

a.) de drept;

b.) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c.) prin hotărârea adunării generale.

Art.22. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a.) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b.) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la data constatării unui astfel de fapt nu se face schimbarea scopului;

c.) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director trebuia constituit;

d.) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.23. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a.) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b.) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c.) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d.) când asociaţia devine insolvabilă;

e.) dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art.24. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul - verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Adunarea Generală a Asociaţiei va stabili care persoană juridică urmează să preia bunurile rămase în urma dizolvării. Transmiterea se va face cu titlu gratuit.

 

Capitolul XI. LICHIDAREA ŞI RADIEREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 25. În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 22 şi 23 din prezentul statut, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească.

În cazul dizolvării prevăzute de art.24 din statut, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

Art.26. Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice acte ale asociaţiei şi vor ţine registrele cu toate operaţiunile lichidării în ordine cronologică.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art.27. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot efectua doar operaţiuni noi ce sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art.28. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.

Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art.29. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

Art. 30. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art.31. La finalul lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art.32. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera un act constatator.

Art.33. Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.34. Asociaţia îşi încetează fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute de art.28 din prezentul statut, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

< Orice modificare adusă ulterior prezentului Statut se va efectua conform art. 33 şi urm. din O.G. nr. 26/2000, respectiv în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Se împuterniceşte dl. ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU, preşedintele Asociaţiei să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice şi pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare, pentru semnarea tuturor actelor constitutive ale Asociaţiei la notariat.

Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000.

Prezentul Statut a fost redactat în 10 (zece) exemplare, la data autentificării, la Timişoara.

 

ICLANZAN TUDOR-ALEXANDRU                           PAMINTAS EUGEN

 

DRAGHICI GEORGE-EMILIAN                               GROZAV ION

 

SOSDEAN VASILE DANUT LUCIAN